บุคลากร   
 
 
 ครูพัทยา เย็นตั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 
     
 
 ครูอกนิษฐ ชูอรุณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
 
      
ครูประภาศรี กระจ่างทอง
ฝ่ายวัดผล
 ครูรังษิยา เยี่ยมสวัสดิื
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
 ครูดุสิต โตใจธรรม
งานประกันคุณภาพ
 
 
 
 ครูธีรพงษ์ จงประเสริฐ
อาคารสถานที่ และกิจกรรม
สารบัญ และประชาสัมพันธ์

ครูวรางคณา จูเจริญ
เลขานุการ และพัสดุ  
   
 
 
 ครูภูวภล  ภิญโญลาภเกษม
สารสนเทศ และงานอนามั
 

Comments